Welcome to Viet Securities
Đưa chuyên gia tới nhà bạn
Các dịch vụ của nhà đầu tư
Các thông tin chi tiết về thị trường
Các phân tích mới nhất
BMC  15,35  6,97%         BMP  90,90  6,94%         BSI  15,35  -6,97%         CTF  20,10  6,91%         DHI  3,90  -9,30%         DHL  3,80  -9,52%         DPC  18,80  8,67%         DRH  16,90  6,96%         FDT  30,80  10,00%         FIT  12,40  12,73%         GBS  1,20  -7,69%         GMX  14,20  9,23%         HAD  31,50  -9,48%         HBS  4,40  10,00%         HDA  6,50  -8,45%         HEV  10,20  -8,93%         HII  27,20  6,88%         HOT  13,00  -6,81%         KAC  16,65  -6,98%         KSQ  7,70  -30,00%         KTS  19,80  10,00%         L18  7,50  -8,54%         L43  5,50  10,00%         MCL  1,00  -9,09%         MDC  8,40  -9,68%         NDN  6,70  9,84%         NVC  0,80  14,29%         NVT  3,74  6,86%         PLP  20,95  6,89%         PV2  2,60  8,33%         PHS  3,50  -7,89%         QBS  5,77  6,85%         S55  24,80  -9,49%         SC5  22,80  -6,94%         SCJ  7,60  -8,43%         TDW  23,60  -6,90%         VAT  4,60  -9,80%         VC7  3,00  -9,09%         VE1  2,30  9,52%         VNL  19,30  6,93%         
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc: 19/10/2018 9:59:54 SA
VN-Index 1.059,73 0,00 / 0,00%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
Cổ phiếu tích cực
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 38 3837606
Tin tức
Tra cứu tài khoản
Bảng giá trực tuyến
HOSE | HNX | UPCOM
Kiến thức đầu tư